Regulamin udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

2. Na terenie parku dopuszcza się:

 • a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
 • b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
 • c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na obszarach udostępnionych;
 • d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na obszarach udostępnionych;
 • e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na obszarach udostępnionych;
 • f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
 • g) działalność zarobkową.

3. Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.

4. Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.

5. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.

6. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

7. Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

 • a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
 • b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
 • c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
 • d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
 • e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
 • f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 • g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
 • h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
 • i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
 • j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
 • l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
 • m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
 • n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
 • o) zakłócania ciszy;
 • p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
 • q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
 • r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
 • s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 • t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.

Na podstawie informacji ze strony www.kampinoski-pn.gov.pl


Komentarze są wyłączone.

Opracowano na podstawie informacji mieszkańców wsi Łomna i Palmiry, Monografii Kampinoskiego Parku Narodowego oraz książki Władysława Bartoszewskiego "Palmiry".