Regulamin udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego, czyli zbiór przepisów normujących zasady udostępniania parku.

1) Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzie słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu wyłącznie za zgodą dyrektora parku.

2) Na terenie parku dopuszcza się:

a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, drogach publicznych i na obszarach udostępnionych (zdefiniowanych w Planie Ochrony Dla Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z Planem Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska oraz w Zadaniach ochronnych na dany rok);
d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;
e) działalność sportową na szlakach turystycznych oraz na obszarach udostępnionych;
f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g) działalność zarobkową.

3) Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb. Upoważnieni pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontrolowania dowodów wniesienia opłat z tytułu udostępnienia.

4) W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

5) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych oraz psów asystujących;
l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku;
o) zakłócania ciszy;
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody dyrektora parku.

Na podstawie informacji ze strony www.kampinoski-pn.gov.pl